Index binnenmap

De binnenmap ‘Noodsanatorium Boekelo 1945-1952 deel 2, periode 1949 – 1953‘ bevat de volgende documenten:

Deel 2: periode 1949 t/m 1953

1949

 1. Brief van 28 februari 1949 van een elektricien (handtekening onleesbaar) aan J. de Monchy over de slechte staat van het elektrisch net op “Teesink”.
 2. Brief van 28 februari 1949 van (handtekening onleesbaar) aan J. de Monchy met de suggestie over een op orde brengen van het elektrisch net via een aanbesteding.
 3. Brief van 4 maart 1949 met uitnodiging voor vergadering bestuur en Raad van Toezicht van het Noodsanatorium Twente te Boekelo op 8 maart 1949 in Hotel ’t Lansink te Hengelo. Met agenda.
 4. Handgeschreven briefje aan De Monchy, onduidelijke tekst.
 5. Formuliertjes waarop ingevuld door deelnemers aan bestuursvergadering wanneer ze aanwezig kunnen zijn.
 6. Offerte firma Kraaijenbrink van 16 maart 1949 voor op orde brengen van de elektrische installaties van huize Teesink, met opgave van de veranderingen die moeten plaats hebben. Met begeleidend briefje van 17 maart 1949.
 7. Brief van 17 maart.
 8. Brief van 28 maart 1949 van (handtekening onleesbaar) namens de heer Van Heek over garantiefonds en buitenschilderwerk met begroting
 9. Lijst met namen met achter elke naam een bedrag. Bijgevoegd een drukwerk met overzichten belastingen.
 10. Reçu van firma Nio ter Kuile voor geleverde garenafvallen van f 13,-
 11. Prijsopgave d.d. 26-7-1949 voor schilderwerk door fa. J. Wassink van barakken bij Noodsanatorium.
 12. Fotocopie artikel Hengelo’s Dagblad van 1 aug 1949 over teraardebestelling van W.A. van der Scheer.
 13. Uitnodiging van J.J. de Mochy d.d. 22 oct. 1949 aan bestuursleden, Raad van Toezicht, Medici, Directrice en Administrateur van het Noodsanatorium Twente voor vergadering op 27 oktober. Met agenda. (2 ex.)
 14. Balans en andere financiële stukken.
 15. Brief van October 1949 van de “Stichting Irene Fonds” aan de Inrichtingen die met het Irene Fonds samenwerken over een verhoging tarieven filmvoorstellingen door het Irene Fonds. Met briefje waarmee instellingen hierop kunnen reageren.
 16. Notulen van vergadering Bestuur en Raad van Toezicht 27 october 1949.
 17. Brief van 11 november 1949 van de Stichting tot Instandhouding van Sanatoria voor longlijders in Overijssel aan de stichting Noodsanatorium “Twenthe” Huize Teesink over financiering door Stichting tot Instandhouding … enz. van een Sputum-desinfector + 54 bekers.
 18. Brief van 21 november 1949 van J.J. de Monchy aan de medebestuursleden en aan de Raad van Toezicht over delen van de kosten van een krans t.g.f. de begrafenis van de heer W..A. v.d. Scheer (voormalige secretaris van het bestuur).

 

1950

 1. Brief van 9 januari 1950 van (handtekening onleesbaar, waarschijnlijk H.J. van Heek) aan J. de Monchy over verandering contract: bestaande huurprijs + bedrag waarin jaarlijkse onderhoudskosten zijn verwerkt.
 2. Brief van 12 januari 1950 van J. ter Bals (? handtekening moeilijk leesbaar) aan de heer J. de Monchy waarin opgave kosten veranderen barak richting ontspanningslokaal. (1e ex. origineel, 2e ex. doorslag)
 3. Brief van (waarschijnlijk J. de Monchy) met diens antwoord op de brief van 9 januari van H.J. van Heek (zie hierboven)
 4. Fotocopie van artikel uit niet genoemde krant van 21 februari 1950 over het 5-jarig jubileum van het Noodsanatorium Boekelo
 5. Brief van 9 februari 1950 van . van der Scheer-Ruetes (secr.) aan de leden van Bestuur en raad van Toezicht van het noodsanatorium Twenthe ove het vijfjarig bestaan.
 6. Brief van februari 1950 van (handtekening onleesbaar) aan J.J. de Monchy met uitnodiging voor het bijwonen van een toneelavondop 15 februari t.g.v. het eerste lustrum van het Noodsanatorium.
 7. Programma van de Revue “Ja dat is zo” te geven door verpleegsters en patiënten op 16 februari.
 8. Verslag van bespreking van 24 maart 1950 tussen dr. v.d. Veen, dr. fraser, Zr. van Royen, den heer de Monhy en mevr. van der Scheer, n.a.v. moeilijkheden tussen dr. van der Veen, dr. Fraser en Zr, van Royen
 9. Bedankbriefje van 1 april 1950 van (handtekening onleesbaar) van het Rode kruis aan Meneer de Monchy voor de vulling (voor kussens) die zij van hem heeft gekregen.
 10. Briefje van 4 april 1950 van Jan (de Monchy?) aan Jan …  ter begeleiding van en overzicht dat de heer ter Bals heeft gemaakt van het aantal patiënten en verpleegdagen.
 11. Verslag van bijeenkomst van 5 april 1950 van Dr. v.d. Veen, Hr. de Monchy, Mw. v.d. Scheer in het Sanatorium.
  • a. Brief van 22 februari 1950 van de firma Ferdinand Sterckel Electro Technisch Handels- en Installatiebureau, aansluitend aan eerder verrichte werkzaamheden, over noodzakelijke aanvullende voorzieningen
  • b. Offerte d.d. 11 april van firma Ferdinand Sterckel voor levering en montagewerkzaamheden, bestaande uit:
   -Begeleidend briefje
   -Omschrijving levering en werkzaamheden
 12. Indrukken van het gesprek tussen J.J. de Monchy en de patiënt Hillen op 13 april 1950 (2 ex.)
 13. Voorstel Fraser 21 april 1950 over protocol richting patiënten
 14. De jaarstukken over 1949, met een begeleidende brief van 24 april 1950 van (handtekening onleesbaar) aan Bestuur, Raad van Toezicht, directrice.
 15. Briefje van 28 april 1950 aan  Bestuur, Raad van Toezicht en Medici met uitnodiging voor algemene vergadering op 10 mei. Met agenda.
 16. Kattebelletje met diverse notities
 17. Brief van 6 mei 1950 van longarts G.J. van der Veen aan mevrouw van der Scheer over meningsverschil over reglementen die bevoegdheden longarts aantasten. (2 ex., origineel + doorslag)
 18. Brief van 8 mei 1950 van arts J. Fraser aan de voorzitter van Bestuur Noodsanatorium over de wijze van samenwerking tussen Van der veen, de Directrice en Fraser. (2 ex., een origineel en een doorslag, die onderling in spelling iets van elkaar verschillen. (2 p.)
 19. Brief van 10 mei 1950 van J.J. d Monchy en A.A. Koopal (voorz. Raad van Toezicht) aan de Inspectie van de Volksgezondheid voor Overijssel met verzoek om advies rond moeilijkheden tussen Van der Veen en Fraser.
 20. Notulen algemene Vergadering Noodsanatorium Twente 10 mei 1950 (2 p.)
 21. Brief van 10 mei 1950 van J.J. de Monchy aan Mej. Dr. C.G.J van der Veen, longarts; en de heer J. Fraser, arts; over bespreking van de ‘hangende kwestie’ (conflict Van der Veen/Fraser) met doktoren A.A. Koopal en Pieron en vergezeld van bijlage. Deze bijlage bevat een schriftelijke uiteenzetting van de ‘hangende kwestie’ voor Dr. Peiron, zie no. 97.
 22. Brief van 23 mei 1950 van de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid van Overijssel Dr. Pieron aan het Bestuur van het Nood Sanatorium “Theesink” p./a. de Heer J.J. Monchy over het conflict tussen Dr. Van der Veen en Dr. Fraser. (2 p.)
 23. Brief (vertrouwelijk) van 31 mei 1950 van Dr. A. A. Koopal aan Dr. A. Pieron en de Heer J. de Monchy over de ‘hangende kwestie’. N.a.v. ervaringen voormalige patiënt van het Noodsanatorium  is bij Koopal de indruk ontstaan dat de leiding van de Directrice te wensen over laat.
 24. Brief (vertrouwelijk) van 31 mei 1950 van Dr. A.A. Koopal anan Dr. A. Pieron en de Heer J. de Monchy bij een overzicht van patiënten uitgezonden naar sanatoria, waaronder “Het Teesink”, zie nr. 100.
 25. Uitgezonden patiënten per sanatorium (waaronder “Het Teesink”)van de jaren 1949 jan t/m dec) en 1950(jan t/m mei)
 26. Brief van 31 mei 1950 van C.G.J. v.d. Veen aan A. Pieron over de onenigheid tussen haar, de directrice en dr.Fraser. – Bijlagen: 1. Regeling rond taakverdeling en rond patiënten. 2. Brief van 20 mei 1950 van P.J. Piebenga, geneesheer-directeur “Brinkgreven” en het “St.Elizabethsgasthuis, aan Mej. C.G.J. v.d. Veen, over een patiënt met een psychopathische persoonlijkheidsstructuur, op wie niet juist door de omgeving van “Teesink” is gereageerd op diens aanpassingsmoeilijkheden.
 27. Brief van 27 juni 1950 van A. Pieron aan het bestuur van Nood Sanatorium Teesink p/a de Heer J.J. de Monchy met adviezen over een reorganisatie: een andere directrice, en het betrekken van meer C.B.-artsen bij de medische zorg. Het Nood Sanatorium is eigenlijk te klein, en zou bij uitbreiding functie kunnen krijgen bij opvang indië-gangers met (open) tbc. – 2 p. (2 ex.)
 28. Brief van 1 juli 1950 van (J. de Monchy?) aan de Heer A.A. Koopal de Heer Mr. G. Barnasconi, als begeleiding van een afschrift van een schrijven ontvangen van Dr. Pieron. (Dit schrijven ontbreekt in dit dossier, RB)
 29. Brief van 1 juli 1950 van (J. de Monchy?) aan H.J. van Heek over de sanatoriumplannen van Dokter Pieron wat betreft Villa Teesink
 30. Briefje van 3 juli 1950 van Dr. A.A. Koopal aan de Heer J.J. de Monchy over de sanatoriumplannen van Dokter Pieron
 31. Briefje van 12 juli 1950 van H. van Heek (?) aan de Heer J. de Monchy over Noodsanatorium “Theesink”, waarin de mededeling dat afschriften van brief met bijlagen aan familieleden (van Van Heek) zijn gestuurd.
 32. Brief (privé) van 20 juli 1950 van (H. van Heek ?) aan de Heer J.J. de Monchy, met resultaat eerste bespreking over toekomst “Teesink”: Teesink zal voorlopig niet verkocht worden, en niemand is er vóór dat er meer barakken geplaatst zullen worden.
  Aangehecht: 1. Een notariële acte waarin naamswijziging: Stichting “Noodsanatorium Hengelo” wordt Stichting “Noodsanatorium Twente”. 2. Aangetekende brief van 28 maart 1950 van H. van Heek aan het Bestuur van het “Noodsanatorium Hengelo” over wijziging in gebruiksvoorwaarden van het onroerend goed door Mevr. van Heek-ter Kuile ter beschikking gesteld. 3. Berekening van kosten dat onroerend goed. 4. Tekst concept-overeenkomst huur Villa “Het Teesink”door Mevr. H.F.G. Van Heek – ter Kuile aan De Stichting “Noodsanatorium Hengelo”.
 33. Brief (handgeschreven) van 31 juli 1950 van J.H. van Royen  aan het bestuur van de Stichting Nood Sanatorium Twente te Boekelo, waarin zij verzoekt haar ontslag te verlenen als directrice.
 34. Briefje van 5 augustus 1950 zonder adressering met tekst van advertentie waarin gevraagd wordt om een directrice, een eerste verpleegster, en een verpleegster.
 35. Briefje van 5 augustus 1950 van (onleesbare handtekening) aan Jan (de Monchy?) met mededeling da de zusters bereid zijn tot november aan te blijven.
 36. Brief (handgeschreven) van 16 augustus 1950 van C.G.J v.d. Veen aan de heer de Monchy met haar mening over een “Open Sanatorium”.
 37. Brief van 24 augustus 1950 van de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid (handtekening onleesbaar) aan het Bestuur van het Nood Sanatorium “Theesink” met adviezen op welke wijze het Nood Sanatorium georganiseerd moet worden nu van uitbreiding van het Nood Sanatorium voorlopig geen sprake zal zijn. 3 p.
 38. Uitnodiging d.d. 25 augustus 1950 aan leden Bestuur en Raad van Toezicht voor bijwonen vergadering op 31 augustus. Met agenda.
 39. Brief van 29 augustus 1950 van C.G.J v.d. Veen aan de Heer de Monchy over regelingen/taakverdeling in de nieuwe organisatiestructuur.
 40. Brief van mevr. Van Heek-ter Kuile aan het bestuur van de Stichting “Noodsanatorium Hengelo” over beëindiging van het verhuur van Het Teesink aan de Stichting. Waarbij door haar na 1 oktober (1950) het Teesink nog 2 jaar kosteloos ter beschikking van de Stichting wordt gesteld, met enkele voorwaarden. Met een begeleidend aanhangsel.
 41. Kladbriefje van 31 augustus 1950 met enkele berekeningen.
 42. Notulen Algemene Vergadering van Noodsanatorium op 31 augustus 1950 met als belangrijkste agendapunt: de wijzigingen in het sanatorium.
 43. Brief van 14 september 1950 van J. Fortuyn Droogleever (arts voor longziekten) aan de Heer J.J. de Monchy met de vraag of er al een medicus is die de leiding op zich zou kunnen nemen van een op te zetten sanatorium voor kinderen.
 44. Brief van 12 oktober 1950 van J.J. de Monchy aan de Heer H.F. van Heek over beëindiging van de huurovereenkomst van de Villa Teesink aan de Stichting Nood Sanatorium. De Stichting heeft besloten de exploitatie van het Sanatorium op korte termijn te beëindigen. (2 ex.)
 45. Balans per 31 augustus 1950, alsmede overzicht Ontvangsten en Uitgaven tot 31 augustus 1950.
 46. Fotokopie van artikel uit ‘De Waarheid’ van 24 oktober 1950 over de sluiting van het Noodsanatorium.
 47. Fotokopie van artikel uit ‘Het Vrije Volk’ van 27 oktober 1950 over de sluiting van het Noodsanatorium.
 48. Fotokopie van artikel uit ‘de Waarheid’ met bijtend commentaar op de verslaggeving van ‘Het Vrije Volk’.
 49. Brief van 7 november 1950 van H. van Heek aan het Dagelijks Bestuur van het Noodsanatorium Twenthe over de ontruiming van de Villa Teesink per 1 januari 1951.
 50. Fotokopie van artikel uit ‘de waarheid’ van 17 november 1950 over een te bouwen villa van twee miljoen in opdracht van Ludwig van Heek op het landgoed Oosterveld, met terloops een sneer naar de rol van de familie Van Heek bij de sluiting van het Noodsanatorium.
 51. Fotokopie van berichtje in het Hgl. Dagblad van 18 november 1950 waarin staat dat de Stichting Noodsanatorium “Twenthe” niet geliquideerd wordt.
 52. Brief van 20 november 1950 van L. van Stolk, gevolmachtigde Ministerie van Sociale Zaken afd. Volksgezondheid, aan de Administrateur van de stichting Noodsanatorium TWENTHE, met het advies om bij het departement van sociale Zaken afd. Volksgezondheid een voorstel in te dienen om de resterende huur van het paviljoen ineens te voldoen.
 53. Brief van 28 november 1950 van J.J. de Monchy aan de Heer K. ter Bals, Administrateur v/h Noodsan. Twente over de afhandeling van het plan de huur van de Zweedse barak ineens te voldoen. (2 ex.)
 54. Brief van 3 december 1950 van H.J. van Heek aan de heer J. de Monchy over mogelijkheden overname veranderingen en toevoegingen aan het onroerend goed van het Noodsanatorium, ten behoeve van noodwoningen voor personeel van de Boekelosche Stoombleekerij, tot wederzijds voordeel.
 55. Brief van 5 december 1950 van J. de Monchy aan Mej. Zr. A. van Royen waarin aan haar  als dank voor haar inzet 3 maanden salaris zal worden doorbetaald en een terugbetaling van de helft van de premie die zij heeft ingelegd voor een persoonlijke ouderdomsverzekering. (2 ex.)
 56. Brief van (handtekening onleesbaar) van Volkssanatorium voor Borstlijdes te Hellendoorn met opgave van artikelen (van de inboedel van “Het Teesink”) waarvoor het Volkssanatorium belangstelling heeft.
 57. Brief van 11 december 1950 van J.J. de Monchy aan de Heer H.J. van Heek met welwillend antwoord op de brief van 3 december.
 58. Brief van 11 december 1950 van J.J. de Monchy aan de Heer K. ter Bals over de financiële  regelingen die met Zr. van Royen zijn getroffen, en over de belangstelling van het Volkssanatorium Hellendoorn voor de inboedel van “Het Teesink”.
 59. Convocatie van 13 december 1959 aan de leden van Bestuur en Raad van Toezicht van het Noodsanatorium Twente met de vergaderagenda met het agendapunt “liquidatie van het Sanatorium.
 60. Fotokopie van krantenartikel van 14 december 1950 uit Hengelo’s Weekblad over het Noodsanatorium.
 61. Brief van (handtekening onleesbaar) aan de Heer J.J. de Monchy over overname practoscoop-röntgentoestel, en over aanwezigheid van briefschrijver met adj directrice op 28 december in Boekelo.
 62. Balans; Verlies- en winstrekeningen; en Ontvangsten en Uitgaven, per 31 december 1950. 3 p.

1951

 1. Brief van 7 januari 1951 van (H.J. van Heek) aan de Heer J.J. de Monchy over overname, verwijdering of herstel van de inventaris van ‘Het Teesink’ t.b.v. de 4 gezinnen die er moeten worden gehuisvest. – 2 p.
 2. Brief van 12 februari 1951 van J. de Monchy?) aan de Heer K. te Bals over belangstelling van H J. van Heek voor diverse onderdelen van ‘Het Teesink’. De brief maakt melding van een bijlage, die in het dossier echter niet terug te vinden is.
 3. Brief van (H.J. van Heek) aan de Heer J.J. de Monchy over elektische installaties.
 4. Brief (handgeschreven) van 18 februari van F. van der Scheer-Rueter aan Jan (J.de Monchy) over de overdracht van ‘Het Teesink’ aan Van Heek. Uit de brief blijkt dat de Monchy in Egypte verblijft.
 5. Brief van 26 juni 1951 van A. Pieron aan het bestuur van het Nood-sanatorium “Theesink”, p/a de Heer J. de Monchy, over gunstige vooruitzichten voor het overplaatsen van t.b.c.-patiënten door landelijk afnemende tekorten aan sanatoriumbedden.
 6. Convocatie van 12 juni 1951 voor vergadering Bestuur  en Raad van Toezicht op 28 juni 1951. Met agenda, waarvan agendapunt 3:afwikkeling liquidatie.
 7. Notulen Algemene Vergadering Stichting Noodsanatorium “Twenthe” op 28 juni 1951.
 8. Brief van 18 september 1951 van J.J. de Monchy aan de Bestuursleden, Raad van Toezicht van de Stichting Noodsanatorium “Twenthe”  en Dr. Fraser waarin de mededeling van het overlijden van de 18-jarige dochter van de familie ter Bals.
 9. Brief van “Het Nederlands Studenten Sanatorium” van 22 september 1951 aan het Bestuur van de Stichting Noodsanatorium “Twenthe” waarin bedankt wordt voor een schenking uit het liquidatiesaldo van de Stichting.
 10. Brief van de “Vereniging tot Behartiging der Belangen van Nederlandse Longlijders” aan het Bestuur van de Stichting Noodsanatorium “Twenthe” waarin bedankt wordt voor een schenking uit het liquidatiesaldo van de Stichting.
 11. Brief van de Stichting tot Instandhouding van Sanatoria voor Longlijders in Overijssel” aan het Bestuur van de Stichting Noodsanatorium “Twenthe” waarin bedankt wordt voor een schenking uit het liquidatiesaldo van de Stichting.
 12. Brief van de “Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose Enschede” aan het Bestuur van de Stichting Noodsanatorium “Twenthe” waarin bedankt wordt voor een schenking uit het liquidatiesaldo van de Stichting.
 13. Notulen Algemene Vergadering Stichting Noodsanatorium “Twenthe” op 20 december 1951.

1952

 1. Brief van 12 maart 1952 van Accountantsbureau opgericht door A.E. Meijer & J. Hörchner aan de Heer J.J. de Monchy, dat de retour gezonden notulen van de Bestuurs- en Algemene Vergadering van de Stichting “Noodsanatorium Twentje” begeleidt.
 2. Brief van 19 maart 1952 van Accountantsbureau opgericht door A.E. Meijer & J. Hörchner aan de Heer J.J. de Monchy, dat het verslag  begeleidt inzake de financiële verantwoording van het Noodsanatorium “Twenthe” dat het  bureau heeft opgesteld.
 3. Rapport van Accountantsbureau opgericht door A.E. Meijer & J. Hörchner uitgebracht aan Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting “Noodsanatorium Twenthe”, Boekelo, betreffende Financiële verantwoording “Noodsanatorium Twenthe” 1945 tot en met 31 mei 1951, d.d. 17 maart 1952.
 4. Declaratie van salaris en voorschotten van notaris S.H. Trip te Hengelo voor Stichting Noodsanatorium Hengelo, p/a de Heer J. de Monchy, 30 juni 1952, inzake kosten acte van liquidatie Stichting.
 5. Rekening (duplicaat) van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken 20 april 1945, betreffende geleverde goederen, aan het Noodsanatorium, p/a de Heer T. Bals, met begeleidend briefje van 20 October 1952.
 6. Brief van 20 november 1952 van J.J. de Monchy aan de Heer K. ter Bals over financiële afhandeling van de liquidatie van de Stichting.
 7. Briefje (“gecombineerde copie”) van 5 december 1952 van K. ter Bals administrateur (Noodsanatorium) aan: 1. Ver. tot bestrijding der Tuberculose Hengelo; 2. Ver. tot Bestrijdeing der Tuberculose Enschede; 3. Ned. Studenten Sanatroium Laren; 4. Ver. tot behartiging belangen Ned. Longlijders “Davos” Den Haag; 5. Stichting tot instandhouding van Sanatoria in Overijssel Hengelo; betreffende overboeking van de bedragen die de Stichting Noodsanatorium  aan deze instellingen heeft toegewezen. Vergezeld van 4 dagafschriften, samen in één plastic sheet.
 8. Plastic sheet met 4 bladen met fotokopieën van bijschrijving op verzamelrekening, en van overboekingen naar de instellingen genoemd in nr. 157
 9. Plastic sheet met originele bijschrijving en overboekingen genoemd bij nr. 158.
 10. Opstelling van de einduitkering van het Noodsanatorium met de bewijsstukken die tonen dat alles overeenkomstig het liquidatiebesluit is uitgevoerd, met begeleidend briefje van 10 december 1952 van K. ter Bals aan de Heer de Monchy.
 11. 1. Gespecificeerde opgaaf van ontvangsten en uitgaven over 1951. 2. Lasten en Baten liquidatie, en balans31 mei 1951. 3 Ontvangsten en uitgaven 1 januari – 31 mei 1951.

1953

 1. Kantoor van S.H. Trip notaris te Hengelo (O). Afschrift van een acte houdende decharge voor gedane uitkeringen door de Stichting “NOODSANATORIUM HENGELO”, te Hengelo, in liquidatie. Acte d.d. september 1953.

 


U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 4 | Instellingen van volksgezondheid en milieu
Binnenmap: Noodsanatorium Boekelo 1945-1952 deel 2, periode 1949 – 1953


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]